Lee Kuan Yew Fellows

Hou Jian

Lee Kuan Yew Fellow, Spring Semester 2019

Zhong Jie

Lee Kuan Yew Fellow, Spring Semester 2013

Chen Jiebin

Lee Kuan Yew Fellow, Spring Semester 2011